„MANO AUGALAI“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Galioja nuo 2022 m. vasario 28 d.

Priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

1. Pagrindinės sąvokos

1.1 UAB „Plantida“ – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kurio juridinio asmens kodas 304129860, veiklos adresas Vydūno g. 16-46, LT- 06205, el. pašto adresas info@manoaugalai.lt. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Duomenų valdytojas“.
1.2 Manoaugalai.lt – Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė adresu https://manoaugalai.lt. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Mano augalai“ arba „Svetainė“.
1.3 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis manoaugalai.lt. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Politika“.
1.4 Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
1.5 Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, iš kurios galima nustatyti Kliento tapatybę.
1.6 Asmens tapatybės duomenys – elektroninis paštas, kurį privalomą pateikti pirminės registracijos svetainėje metu. Kiti asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris, nėra privalomi. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Asmens duomenys“.
1.7 Komunikaciniai duomenys – elektroninio pašto adresas, kuris yra privalomas pirminės registracijos metu. Kiti asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris, nėra privalomi. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Asmens duomenys“.
1.8 Klientas– tai fizinis asmuo, (sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, kuris kreipėsi į duomenų valdytoją dėl galimybės naudotis Mano augalai teikiamomis paslaugomis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su Mano augalai teikiamomis paslaugomis. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Klientas“.
1.9 Pardavėjas – tai fizinis ar juridinis asmuo, pasinaudojęs svetainėje esančiu skelbimų kūrimo įrankiu, sukuria skelbimą, kuriame savo prekę parduoda, maino arba dovanoja registruotiems svetainėje Klientams. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Pardavėjas“.
1.10 Pirkėjas – tai fizinis ar juridinis asmuo, norintis įsigyti prekę iš svetainėje patalpinto skelbimo. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Pirkėjas“.
1.11 Paslaugos – visos Mano augalai Klientui teikiamos paslaugos. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Paslaugos“.
1.12 Paskyra – Kliento registravimosi manoaugalai.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama Kliento asmeninius duomenis, jo bendravimo istoriją Svetainėje sauganti sąskaita (account).
1. 13 Skelbimas – skelbiamasis tekstas, pranešimas Svetainėje.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip Mano augalai tvarko Klientų Asmens duomenis.

2.2 Klientų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

2.3 Ši Politika taikoma Mano augalai ir Klientų, kurie kreipėsi į Mano augalai dėl galimybės naudotis Mano augalai teikiamomis Paslaugomis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su Mano augalai teikiamomis Paslaugomis, tarpusavio santykiams.

2.4 Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje.

2.5 Asmens duomenų tvarkymui Mano augalai gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Mano augalai bendradarbiauja tik su tokiai duomenų tvarkytojais, kurie sugeba užtikrinti tokią pačią asmens duomenų apsaugą kokią taiko Mano augalai. Pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai Klientų asmens duomenis tvarko tik pagal Mano augalai nurodymus ir įgyvendindami nurodytus tikslus.

2.6 Politikos nustatytos sąlygos taikomos jas patvirtinus Pirkėjui registracijos metu – susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Aš perskaičiau ir sutinku su Asmens duomenų tvarkymo Svetainėje manoaugalai.lt.

2.6.1 Jei Klientas nesutinka su šia Politika, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.

2.6.2 Duomenų valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Politiką.

2.6.3 Jei Klientas po Politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetainės ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.

2.6.4 Klientui nesutinkant su pakeistu Politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

2.7 Svetainės Politika netaikoma svetainėms, į kurias patenkama per Svetainėje esančias nuorodas. Tokioms svetainėms galioja tų svetainių nustatytos naudojimosi taisyklės ir privatumo politika.

2.8 Kai kurias paslaugas mūsų svetainėje teikia trečiosios šalys. Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šiuo pranešimu apie duomenų apsaugą taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Prieš jums naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti jūsų suteikti leidimą.

2.9 Mano augalai neprisiima atsakomybės dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, susijusių su Svetaine, kurie atsirado ar kokiu nors kitu būdu yra susiję su apsilankymu manoaugalai.lt ar jos naudojimu, įskaitant bet kokių duomenų sunaikinimą ar pažeidimą dėl kompiuterinių virusų ar Svetainėje gautų duomenų.

2.10 Klientams savo Skelbimuose draudžiama demonstruoti, atgaminti ir parduoti nuotraukas ar informaciją, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę reputaciją (CK 2.22 straipsnio 2 dalis).

2.11 Mano augalai įgyja intelektualinę teisę į tinklapyje patalpintas nuotraukas bei jų aprašymus.

2.12 Be raštiško mano augalai sutikimo draudžiama bet kokiais tikslais kopijuoti, apdirbti, perduoti tretiesiem asmenims, naudoti arba publikuoti visą ar kurią nors Svetainės turinio dalį. Mano augalai kontaktai nurodyti 1.1 skyriuje.

2.13 Svetainė nėra atsakinga už Kliento viešai (forume, skelbimų aplinkoje) ar per Svetainės sistemą asmeniškai tretiesiems asmenims (per asmenines žinutes) perduodamos asmeninės informacijos apsaugą. Lankytojas turi vengti atskleisti savo asmeninę informaciją (tikrą vardą, asmens kodą, adresą, duomenis apie vaikus, sveikatą, politines pažiūras, religinius įsitikinimus ir pan.) tretiesiems asmenims, o pasirinkus tokius duomenis atskleisti, įvertintini galimas tokių asmeninių duomenų atskleidimo pasekmes.

2.14 Mano augalai administracija neatsako už narių publikuojamas nuotraukas bei tekstus, jų kokybę. Svetainės nariai yra atsakingi patys už kiekvieną nuotrauką bei tekstą, įkeltą į Svetainę, siekiant parduoti, pirkti, keisti, dovanoti daiktus. Mano augalai administracija nėra atsakinga už atliktas ar neatliktas narių transakcijas, piniginę ar nematerialinę žalą, galimai atsiradusią dėl narių publikuojamo teksto Svetainėje.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai 

3.1 Mano augalai renka ir naudoja Klientų asmens duomenis, kuriuos pateikia pats Klientas, arba kuriuos gauna iš kitų šaltinių. Mano augalai Tvarko Klientų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

3.1.1 Klientų identifikavimas– Mano augalai saugo Kliento eletroninio pašto adresą, siekdamas identifikuoti Klientą.

3.1.2 Ryšių palaikymas– Mano augalai renka Kliento elektorinio pašto adresą, siekdamas komunikuoti su Klientu, pranešti jam naujausią informaciją apie teikiamas paslaugas, bei kitą svarbią informaciją.

3.1.3 Kliento ir/ar Mano augalai interesų apsauga– siekdama apsaugoti Kliento ir/ar Mano augalai interesus, Mano auagalai renka informaciją apie Kliento ir Mano augalai komunikaciją.

3.1.4 Kliento nuomonės teiravimasis– siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, Mano augalai gali prašyti Kliento pateikti nuomonę apie teikiamas Paslaugas, Klientų pageidavimus ir lūkesčius. Klientų pateikti atsakymai yra vertinami ir saugojami.

3.1.5 Tiesioginė rinkodara– Mano augalai tvarko Kliento elektroninio pašto adresą vykdydama tiesioginę rinkodarą.

3.1.6 Pirkėjų ir Pardavėjų interesų apsauga – siekiame apsaugoti Pirkėjo ir/ar Pardavėjo Svetainėje interesus, jei pirkote ir (arba) pardavėte ar keitėtės daiktais Svetainėje ir susiginčijote su kitu Svetainėje registruotu Klientu, mes rinksime ir naudosime bet kokius Mano augalai turimus jūsų asmens duomenis, reikalingus norint išspręsti ginčą. Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

3.1.6.1 Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame teisėtu interesu išspręsti mūsų narių tarpusavio ginčus ir ginti Mano augalai teises bei interesus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis) ir, jei reikia, laikytis Mano augalai taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

3.1.6.2 Jei pažeidžiate Mano augalai Taisykles tokiu būdu, kad jus reikia užblokuoti, mes naudosime informaciją apie jūsų blokavimo priežastį, trukmę ir jūsų profilio duomenis.

3.1.6.3 Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 1 metus po ginčo išsprendimo.

4. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

4.1 Mano augalai turi teisę gauti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis, esant bent vienai iš šių sąlygų:

– Klientas duoda susitikimą registracijos svetainėje metu tvarkyti asmens duomenis;

– Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;

– Siekiant Mano augalai teisėtų interesų, tokių kaip pavyzdžiui pareikšti ieškinius teisme, atlikti kitus teisės veiksmus, siekiant sumažinti nuostolius ar jų išvengti.

4.2 Duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Mano augalai paskyrą.

5. Kokios yra jūsų teisės?

5.1 Kaip duomenų subjektas (duomenų savininkas), jūs galite bet kada prisijungti prie savo paskyros ir keisti/ trinti savo paskyroje esančius duomenis, įskaitant ir sutikimus tvarkyti jūsų duomenis. Taip pat galite panaikinti pačią paskyrą kartu su visais joje esančiais duomenimis.

5.2 Jei Jums kyla klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo, jei norite juos keisti, koreguoti ar sunaikinti, norite gauti duomenų kopiją ar perkelti juos kitur, jei norite pareikalauti, kad Bendrovė apribotų arba nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, savo prašymą turite pateikti iš to el. pašto adreso, kuriuo Svetainėje yra registruota Jūsų paskyra, kadangi kitų duomenų identifikuoti duomenų subjekto Bendrovė neturi.