PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ SVETAINĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU – TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.MANOAUGALAI.LT INTERNETO SVETAINĖJE.
 
 Paskutinės peržiūros data: 2022-02-28
 
 1.   Bendrosios nuostatos
1.1 Šios taisyklės taikomos, kai naudojamasi svetaine manoaugalai.lt (toliau – Svetainė). Svetainę administruoja UAB „Plantida“, buveinės adresas Vydūno g. 16-46, LT- 06205 Vilnius, įmonės kodas 304129860 (toliau – Manoaugalai, mes, mūsų, mus).
1.2 Naudodamiesi Svetaine – nesvarbu, ar esate registruotas naudotojas, ar ne, – sutinkate laikytis šių Taisyklių.
1.3 Svetaine galite naudotis netapdami registruotais naudotojais, tačiau tam, kad galėtumėte naudotis visomis Svetainės funkcijomis ar turiniu, privalote prisijungti ir susikurti naudotojo paskyrą.
1.4 Naudojantis Internetine svetaine vartotojams suteikiama galimybė Internetinėje svetainėje patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą Internetinėje svetainėje (toliau – Vartotojas).
1.5 Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis publikuodamas skelbimą aktyvuodamas nuorodą “Sutinku su bendrosiomis nuostatomis”. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.
1.6 Svetainėje registruotis ir joje esančia informacija naudotis gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate, kad jums yra ne mažiau kaip 18 metų. Jei jums mažiau nei 18 metų, registruotis ir jūsų vardu naudotis Paslaugomis privalo vienas iš jūsų tėvų ar globėjų (kuriam daugiau nei 18 metų). Jūsų tėvai ar globėjai visada yra atsakingi už jūsų priežiūrą jums naudojantis Paslaugomis ir už šių Taisyklių laikymosi užtikrinimą. Jei pažeisite bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Manoaugalai turi teisę laikyti jūsų tėvus ar globėjus atsakingais.
1.7 Svetaine reikėtų naudotis tik asmeniškai ir saugoti savo slaptažodį nuo trečiųjų šalių. Už veiksmus, kurie atliekami jūsų paskyroje, ir už neteisėtą naudojimąsi jūsų paskyra atsakote tik jūs patys.
1.8 Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.
1.9 Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.
 2.   Paskyra
2.1 Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis manoaugalai.lt paslaugomis Jūs turite teisę registruotis manoaugalai.lt svetainėje.
2.2 Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.
2.3 Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.
2.4 Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami manoaugalai.lt Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.
2.5 Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Svetaine, Jūs patvirtinate ir garantuojate manoaugalai.lt ir Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo manoaugalai.lt Paskyrą.
2.6 Manoaugalai.lt pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.
2.7 Naudojantis Svetaine neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.
2.8 Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos bet jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį.
2.9 Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.
2.10 Naudodamiesi Svetaine patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.
2.11 Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą Manoaugalai.lt. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis Manoaugalai.lt Paskyra bus laikinai sustabdyta.
2.12 Manoaugalai.lt turi teisė bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Svetainę ar Manoaugalai.lt teikiamas paslaugas.
2.13 Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti Manoaugalai.lt prekių bei naudotis kitomis paslaugomis.
2.14 Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į Manoaugalai.lt.
3.   Bendrieji reikalavimai skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo svetainėje sąlygoms
3.1 Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos Internetinės svetainės kategorijoje.
3.2. Viename skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) prekės pardavimą, dovanojimą, mainymą arba suteikiamą paslaugą (priklausomai nuo atitinkamos Internetinės svetainės kategorijos ir joje leidžiamų atlikti veiksmų).
3.3 Internetinės svetainės duomenų bazėje tam pačiam objektui galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) skelbimą vienu metu.
3.4 Vartotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
3.5 Skelbimų pavadinimuose draudžiama naudoti vaistų pavadinimus pvz.: Viagra, levitra, cialis.
3.6 Skelbimuose draudžiama naudoti beprasmius simbolius siekiant skelbimą pateikti ryškiau ir taip atkreipti vartotojų dėmesį. Skelbimo antraštė turi būti aiški ir trumpa, jos tikslas apibūdinti siūlomą prekę/paslaugą.
3.7 Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą/paslaugą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą/paslaugą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbime taip pat draudžiama siūlyti objektą, kuris nepriklauso Vartotojui ir(ar) jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens.
3.8 Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
3.9 Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris: – pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); – būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; – keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); – pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
3.10 Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu, taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis. Draudžiama talpinti pornografinio turinio nuotraukas/paveikslėlius ir tas nuotraukas/paveikslėlius, kuriuose matomi lytiniai organai. Patalpindamas fotografijas skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.11 Patalpindamas skelbimą, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.12 Patalpindamas skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
3.13 Patalpindamas skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.
3.14 Tiekėjas turi teisę atmesti skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.
3.15 Tiekėjas atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina skelbimus iš Internetinės svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
3.16 Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.
4.    Pirkimo procesas
4.1 Suradę norimą įsigyti prekę, dėl prekės informacijos, apmokėjimo ir pristatymo susisiekite su skelbimo pardavėju, kurio kontaktai nurodyti skelbimo dešinėje. Su pardavėju galite susisiekti:
4.1.1 Telefonu, jei pats klientas pateikė savo telefono numerį kurdamas skelbimą.
4.1.2 Parašyti pranešimą į svetainėje integruotą susirašinėjimo programą, pardavėjas bus pasiekiamas paspaudus laukelį skelbimo dešinėje “Pradėti pokalbį su pardavėju”.
4.1.3 Parašti elektroninį laišką, paspaudus aktyvų laukelį “Parašykite el. laišką pardavėjui” skebimo dešinėje pusėje.
5.  Atsakomybės ribojimas
5.1 Manoaugalai.lt administracija (toliau – tiekėjas) neprisiima atsakomybės už pateikiamus informacijos turinius, jų neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiams asmenims, kompiuterinei sistemai.
5.2 Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.
5.3 Tiekėjas pasilieka teisę fiksuoti vartotojų IP adresus. Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio, pasiliekame teisę suinteresuotoms valstybės institucijoms atskleisti skelbimo autoriaus IP adresą.
5.4 Tiekėjas pasilieka teisę ištrinti be jokio išankstinio perspėjimo skelbimą, kurį lankytojai įvertino kaip netinkamą ir/ ar melagingą. Tiekėjas neatsako dėl Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).
5.5 Tiekėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles.
5.6 Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais. Automatiniai laiškai apie vartotojo ar skelbimo ir kitokius pasikeitimus yra neatsiejama Tiekėjo paslaugos dalis.
 6.   Autorių ir kitos teisės
6.1 Interneto svetainės www.manoaugalai.lt, autorių turtinės ir kitos teisės išskirtinai priklauso įmonei UAB „Plantida”. Visi prekiniai ženklai, dizaino elementai ir kita tekstinė ar grafinė informacija naudojama Svetainėje yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
6.2 Be Tiekėjo raštinio sutikimo draudžiama atgaminti visą arbą dalį Interneto Svetainės bet kokiu būdu ar forma. Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos Tiekėjo teisės į šį tinklapį, ar kitus veiksmus prieštaraujančius autorių teisių apsaugos principams.
6.3 Bet koks Lankytojų ar/ir trečiųjų asmenų atliekamas Interneto Svetainės turinio, dizaino, duomenų bazės informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Interneto Svetainės Lankytojams skelbiantiems ar keičiantiems savo skelbimus pagal Interneto Svetainės Taisykles.
6.4 Lankytojas publikuodamas skelbimą sutinka, kad jo pateikto skelbimo turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę taptų Interneto Svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo būtų saugomas ir įstatymų nustatytais būdais naudojamas neribotą laiką, išskyrus, jei šiose sąlygose nurodyta kitaip.
6.5 Lankytojas talpindamas savo skelbimą sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti skelbimų fotografijas ar kitą grafinę ar tekstinę informaciją reklaminiais ar kitais Tiekėjo tikslais, neatskleisdamas asmeninės Lankytojo informacijos. Tiekėjas naudodamas skelbimus ar kitą Lankytojo publikuojamą turinį, nebus įpareigotas mokėti Lankytojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
6.6 Šios Autorių teisių apsaugos sąlygos gali būti Tiekėjo keičiamos be išankstinio perspėjimo, tuo atveju pakeitimai būtų viešai paskelbti Svetainėje.
7.  Privatumo apsauga
7.1 Naudodamiesi interneto svetainės manoaugalai.lt paslaugomis, Jūs duodate sutikimą informacijos rinkimui ir panaudojimui, pagal žemiau paminėtas sąlygas:
7.2 Lankytojas sutinka ir pripažįsta, kad Jis pateikia skelbimo ar asmeninę informaciją Svetainėje savo noru, tam, kad duomenys būtų patalpinti Svetainėje, Lankytojai ir Tiekėjo administratoriai galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad Jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje.
7.3 Lankytojas sutinka kad Interneto Svetainės duomenų bazėje būtų kaupiami Jo IP adresai, apsilankymo data ir laikas statistikos tikslais.
7.4 Informacija apie Lankytojo lankomumą Svetainėje renkama tik siekiant pagerinti informacijos ir paslaugų pateikimą Svetainės duomenų bazėje.
7.5 Tiekėjas garantuoja, kad informacija iš Interneto Svetainės duomenų bazės reklamos tikslais nebus perduota kitoms organizacijoms, bei tretiesiems asmenims.
7.6 Tiekėjas neatsako už Lankytojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas patenkate per mūsų Interneto Svetainėje esančias nuorodas.
7.7 Registruotas lankytojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.
7.8 Šios Privalumo apsaugos sąlygos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Interneto Svetainėje.
8.   Taikytina teisė
8.1 Internetinės svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teisme.
 9.   Pagalba
9.1 Visais pagalbos klausimais galite kreiptis į mūsų eletroninį paštą, rašykite: pagalba@manoaugalai.lt
9.2 Savo paskyrą galite panaikinti bet kuriuo metu, nusiuntę el. laišką adresu: pagalaba@manoaugalai.lt
Manoaugalai nedelsdami ištrins informaciją apie jus, įskaitant jūsų Svetainėje sukurtą informaciją.